Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

Allmänna försäljningsvillkor för Melbye Skandinavia Sverige AB (556411-9781)

1 Tillämpningsområde

Dessa allmänna försäljningsvillkor ska äga tillämpning i den mån de inte ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. Det eller de föremål som Melbye Skandinavia Sverige AB (nedan benämnd ”Säljaren”) ska leverera benämns i dessa bestämmelser ”Produkten”.

2 Offert och avtals ingående

2.1 Anbud

Säljarens anbud gäller under den tid som anges i offerten. Om ingen giltighetstid utsatts gäller anbudet 30 dagar från offertens utfärdandedatum. Av köparen föreslagna ändringar till offert är bindande endast om Säljaren skriftligen accepterat dessa.

De offererade priserna baserar sig på anbudsdagens växelkurser, om inget annat anges. Samtliga offererade priser är exklusive mervärdesskatt.

2.2 Uppkomsten av avtal

Bindande avtal uppkommer då köparen meddelat att han antar Säljarens anbud alternativt, ifall då anbudsförfarande inte tillämpats, då Säljaren bekräftar köparens order. Om köparens accept avviker från Säljarens anbud ska detta tydligt anges. Om så inte sker ska avtal anses ha träffats enligt villkoren i Säljarens anbud, om inte Säljaren skriftligen bekräftat annat.

3 Teknisk dokumentation och information

All teknisk dokumentation rörande Produkten eller dess tillverkning (inklusive bilder, ritningar, kalkyler och andra handlingar med tillhörande rättigheter), vilken före eller efter avtalets ingående överlämnas av Säljaren till köparen förblir Säljarens egendom. Mottagen teknisk dokumentation eller information får inte utan Säljarens medgivande användas för annat ändamål än det för vilket den överlämnats. Sådan dokumentation får inte utan medgivande från Säljaren kopieras, utlämnas till eller bringas till tredje mans kännedom.

4 Säljarens förpliktelser

4.1 Leveranstid

I offerten skal angiven leveranstid anses vara ungefärlig, om viss specifik leveranstid inte uttryckligen har bekräftats av Säljaren. Leveranstiden räknas från den dag bindande avtal enligt punkt 2.2 ovan uppkommit om inget annat avtalats.

4.2 Leveransvillkor

Leverans inom Sverige och till utrikes ort sker ”FCA” enligt vid avtalets ingående gällande INCOTERMS om annat ej avtalats.

4.3 Riskövergång

Risken för Produkten övergår på köparen när Produkten överlämnas till den transportör som köparen kontrakterat om inte annat  följer av avtalad leveransklausul. Om Produkten inte avlämnas i rätt tid och detta beror på köparen eller något förhållande på hans sida, övergår risken för Produkten på köparen, när Säljaren har gjort det som enligt avtalet förutsätts av honom för att göra leveransen möjlig.

4.4 Fel i Produkt

Säljaren förbinder sig i enlighet med vad här nedan stadgas att, genom utbyte eller reparation, avhjälpa alla fel i Produkten som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning. Om avhjälpande av fel medför ingrepp i annat än Produkten, svarar köparen för arbete och kostnader som orsakas därav. Säljaren ersätter således inte till någon del återställningskostnader på fastighet eller på annan egendom än Produkten i samband med avhjälpandet av fel. Säljaren är alltid berättigad att inom skälig tid avhjälpa ett fel.

Säljarens ansvar omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter att risken för Produkten gått över på köparen. Ansvaret omfattar exempelvis inte fel som uppstår till följd av att driftsförhållandena avviker från vad som förutsatts i avtalet eller av oriktig användning av Produkten. Det omfattar inte heller fel förorsakade av bristfälligt underhåll, oriktig montering eller installation, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande, ändringar utan Säljarens skriftliga medgivande eller av köparen oriktigt utförda reparationer. Slutligen omfattar ansvaret inte normal förslitning eller försämring.

Säljarens ansvar avser endast fel som visat sig under en tid av 12 månader räknat från den dag Säljaren avlämnade Produkten för transport.

4.5 Produktens egenskaper

Säljaren ansvarar för Produktens kvalitet och andra egenskaper endast till den del sådan kvalitet eller egenskaper definieras i avtalet eller på annat sätt skriftligen fastställts av Säljaren, uttryckligen med avseende på det aktuella köpet. Säljaren ansvarar för att skriftligen lämnade uppgifter om Produktens användning är riktiga.

4.6 Dröjsmål

Vid försenad leverans är Säljaren skyldig att underrätta köparen så snart han fått vetskap därom, samt ange orsak och beräkna ny leveransdag.

Levererar inte Säljaren Produkten i rätt tid, har köparen rätt till skadestånd för direkt skada han orsakas av dröjsmålet. Sådant skadestånd ska inte överstiga 20 % av köpeskillingen för den aktuella leveransen.

Om tillverkaren eller den som Säljaren anskaffar Produkten av inte fullgjort sitt avtal, och Säljarens leverans på grund härav försenas, är Säljaren inte skyldig att betala skadestånd till köparen för den skada som eventuellt åsamkats honom.

4.7 Ansvarsbegränsning och indirekt skada

Säljaren har inte något ansvar för fel eller dröjsmål utöver vad som föreskrivs ovan. Säljaren ansvarar inte för någon form av indirekt förlust, såsom exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust.

5 Köparens Förpliktelser

5.1 Köpesumma

Köpesumma är det pris som parterna kommit överens om. Säljaren har dock rätt att justera köpesumma under de förutsättningar som framgår nedan i punkt 5.3. Har pris inte avtalats ska köpesumman vara det gängse pris Säljaren debiterar enligt gällande prislista eller liknande.

5.2 Betalningsvillkor

Betalning ska ske senast inom 30 dagar från fakturadatum om annat ej skriftligt överenskommits. Fakturering sker vid leverans. Fakturering sker i SEK (Svenska kronor) om ej annat avtalats.

5.3 Justering av köpesumma

Säljaren förbehåller sig rätten att justera priserna om valutakurser, importavgifter eller andra av leverantören oberoende avgifter, skatter eller andra offentligrättsliga avgifter ändrats mer än 2 procent på fakturadagen i förhållande till anbudsdagen. Vid ändring i valutakurs jämförs fakturadagens kurs med anbudsdagens kurs. Om parterna efter anbudsdagen kommit överens om annan kurs används den istället för anbudsdagens kurs.

5.4 Dröjsmål med betalning

Betalar inte köparen i rätt tid, har Säljaren rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen med en räntesats om 12 % till dess betalning sker. Säljaren har dessutom rätt att debitera skäliga indrivningskostnader. Betalar inte köparen i rätt tid, får Säljaren dessutom, efter att skriftligen ha meddelat köparen, avbryta sitt fullgörande av avtalet till dess betalning sker.

Om köparen inte betalat tre månader efter förfallodagen, får Säljaren häva avtalet genom skriftligt meddelande till köparen. Säljaren har då, utöver dröjsmålsräntan, rätt till ersättning för den skada han lider.

5.5 Köparens dröjsmål

Finner köparen att han inte kommer att kunna ta emot/hämta Produkten på avtalad dag, eller framstår försening på hans sida såsom sannolik, ska han utan uppskov skriftligen meddela Säljaren detta och därvid ange orsaken till förseningen samt, såvitt möjligt, den tidpunkt då mottagandet/hämtning beräknas kunna ske.

Underlåter köparen att ta emot/hämta Produkten på avtalad dag, är han ändå skyldig att erlägga varje betalning som gjorts beroende av leverans, som om Produkten hade levererats.

Underlåter köparen, av orsak som Säljaren inte bär ansvaret för, att ta emot/hämta Produkten inom en skälig frist, får Säljaren genom skriftligt meddelande till köparen häva avtalet såvitt avser den del av den leveransfärdiga Produkten som på grund av köparens underlåtenhet inte har levererats. Säljaren har i sådant fall rätt till ersättning för den skada som köparens underlåtenhet orsakat honom.

5.6 Säkerhet

Har parterna kommit överens om säkerhet ska denna ställas före leverans. Säljaren har rätt att även härefter kräva  säkerhet för betalning av köpesumma, om det finns rimlig anledning att anta att köpesumman helt eller delvis kan bli obetald.

5.7 Reklamation och avhjälpande av fel

Köparen ska skriftligen till Säljaren reklamera fel utan oskäligt uppehåll efter att felet har visat sig och i intet fall senare än två veckor efter utgången av den ansvarstid som följer av punkten 4.4. Reklamationen ska innehålla en beskrivning av hur felet yttrar sig. Reklamerar köparen inte skriftligen inom de frister som angivits ovan, förlorar han rätten att göra gällande anspråk på grund av felet.

Sedan Säljaren har mottagit skriftlig reklamation, ska han avhjälpa felet enligt punkten 4.4.

Reklamerar köparen och det visar sig inte föreligga ett fel som Säljaren ansvarar för, har Säljaren rätt till skälig ersättning för nedlagda kostnader.

6 Hävning av avtal

6.1 Köparens rätt att häva avtalet

Om Säljarens leverans väsentligt avviker från det avtalade och om bristen trots köparens skriftliga anmärkning inte avhjälps inom skälig tid, eller ny avtalsenlig Produkt inte levereras, eller om leveransen av orsak som är beroende av Säljaren försenas så att köparen lider oskälig skada, har köparen rätt att häva avtalet.

Om den Produkt som är föremål för köpet har tillverkats eller anskaffats enkom för köparen enligt hans anvisningar och önskemål, och Säljaren inte utan betydande förlust kan utnyttja Produkten på annat sätt, får köparen häva köpet på  grund av Säljarens dröjsmål endast om syftet med köpet för hans del i väsentlig grad inte kan uppnås på grund av dröjsmålet.

6.2 Säljarens rätt att häva avtalet

Om köpesumman inte betalas inom tre månader från fakturas förfallodag av orsak som inte beror på Säljaren, har Säljaren rätt att häva köpet.

Säljaren har även rätt att häva avtalet om det att döma av meddelande från köparen eller för övrigt är sannolikt att köparens betalning kommer att försenas väsentligt.

Säljaren kan dessutom häva avtalet om köparen inte medverkar till köpet på överenskommet sätt eller inom tid som Säljaren utsatt.

Säljaren har rätt att utan skadeståndsskyldighet häva avtalet om importen av Produkten på grund av förpliktande internationella avtal, importbegränsande bestämmelse eller annan myndighetsåtgärd (t.ex produktionstak och –begränsningar eller höjda  tullar) blir omöjlig eller väsentligt dyrare än vad Säljaren ursprungligen förutsatt.

7 Force majeure

Säljaren är inte skyldig att fullgöra avtalet om leveransen helt eller delvis hindras av naturkatastrof, eldsvåda, maskinfel eller därmed jämförbar störning, strejk, lockout, krig, mobilisering, export- eller importförbud, transporthinder, nedläggning av tillverkning, trafikstörning eller annan övermäktig omständighet. Säljaren är inte heller skyldig att fullgöra avtalet då detta skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att Säljaren fullgör avtalet. Säljaren är inte skyldig att ersätta köparen för skada som denne lidit på grund av att avtalet inte fullgjorts av anledning som anges i denna punkt.

8 Försäkring

Parterna försäkrar Produkten enligt den ansvarsfördelning som de avtalade leveransvillkoren förutsätter. Om eventuella andra försäkringar ska särskilt avtal träffas.

9 Äganderättsförbehåll

Äganderätten till levererad Produkt förblir hos Säljaren till dess köpeskilling har erlagts i sin helhet. Under den period under vilken Säljaren har kvar äganderätten ska köparen förvara Produkten på ett för Produkten säkert sätt för Säljarens räkning. Om  köparen inte betalar köpeskilling för Produkten i enlighet med de på fakturan angivna betalningsvillkoren, har Säljaren rätt att  återtaga produkten, utan föregående meddelande därom.

10 Meddelande

Avsändaren svarar för att meddelanden till den andra parten når fram.

11 Avgörande av tvister
Svensk lag ska tillämpas på detta avtal. Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg. Säljaren har dock alltid rätt att kräva ut förfallna fordringar som hänför sig till köpet vid underrätt på Säljarens hemort.