Tillbaka
Jämställdheten mellan könen inom energi- och telekomsektorn har gjort framsteg de senaste decennierna. Ändå finns det fortfarande en lång väg att gå för att uppnå den mångfald vi är beroende av för framtidens innovation och konkurrenskraft. För att uppmärksamma Internationella kvinnodagen har vi bjudit in några av våra egna medarbetare att dela sina tankar om att vara kvinna i branschen - och vi utvärderar vårt arbete för att främja mångfald, jämställdhet och könsbalans.

Det är ingen tvekan om att mångfald och jämställdhet mellan könen har en positiv affärsmässig påverkan, något som alltmer erkänns. Men tyvärr är kvinnorepresentationen fortfarande långt lägre än vi skulle önska inom vår bransch - särskilt i tekniska roller. Detta är en utmaning som vi tar på allvar. Vi behöver kvinnors kompetens, perspektiv och kreativitet för att säkra framtidens konkurrenskraft och innovation.

På Melbye strävar vi efter att attrahera och främja kvinnliga talanger, öka medvetenheten om mångfald och diskriminering, samt vidta åtgärder för att främja jämställdhet mellan könen.

Det är glädjande att se att vi har ökat vår andel kvinnor från 20% år 2018 till 28% år 2023. Målet är att fortsätta denna positiva trend och ytterligare öka andelen kvinnor.

- Utvecklingen av vår andel kvinnor och mångfald i allmänhet går åt rätt håll, och vi är mycket nöjda med utvecklingen det senaste året. Trots detta har vi fortfarande arbete att göra för att rekrytera fler kvinnor till både tekniska och kommersiella roller, samt för att över tid öka andelen kvinnor i ledande positioner. För att uppnå detta kommer vi att arbeta med hållningsfrämjande åtgärder och öka medvetenheten i rekryterings- och beslutsprocesser. Ökad mångfald är lönsamt och drivande för utvecklingen, förklarar Vivi Nyseter-Østby, koncernchef på Melbye Group.

PSST: Vill du bli en del av Melbye Group?

Just nu har vi flera spännande tjänster att erbjuda. Kanske är det just dig vi letar efter?
Se våra lediga tjänster här - och skicka gärna in en ansökan om du tror att vi är en bra match.
 

Ewa Enkvist, Senior Corporate Purchaser:
"Vi måste våga utmana de traditionella könsrollerna."

Ewa, som idag arbetar som Senior Corporate Purchaser på Melbye Group, tog steget från en bransch som främst bestod av kvinnor till att omfamna utmaningen med att gå in i det tekniska fältet. Detta är ett beslut hon inte har ångrat sedan dess. Utöver sitt ansvarsområde inom inköp leder hon en tvärfaglig arbetsgrupp som fokuserar på Melbye Groups miljö- och kvalitetsledningssystem. Hon berättar att hon genom sin roll på Melbye ställts inför spännande frågor och utmaningar som hon tidigare inte hade exponerats för och att hon upplever en djupare mening i sitt arbete.

- Jag uppmanar andra kvinnor att ta tillfället i akt, våga utmana sig själva och att ta steget in i nya områden, säger Ewa.


Inger-Helen Sømoen, Product Manager:
«Vi har kommit långt, men har fortfarande en väg att gå»

Inger-Helen har varit en del av Telecom-branschen sedan 1997 och förde med sig värdefull erfarenhet när hon började som Produktchef på Melbye. Som kvinna har hon både bevittnat och övervunnit flera utmaningar kopplade till att vara kvinna i branschen. Hon minns fortfarande hur det var att komma in i branschen som ung kvinna, där hon och andra kvinnor ofta blev bortglömda och inte togs på allvar. Hon upplever nu en betydande förändring, men anser att bransjen fortfarande har en lång väg att gå när det gäller anpassning.

- Till exempel är arbetskläder som är anpassade till kvinnokroppen fortfarande en utmaning som många kvinnor upplever, berättar Inger-Helen.


Ulrikke Adolfsen, Technical Sales, Installation:
«For att skapa bra arbetsplatser är man beroende av mångfald»

Ulrikke hade sitt första möte med elektrobranschen när hon började på Melbye. Där arbetar hon som teknisk säljare inom installationssegmentet – som fortfarande till stor del domineras av män. För henne har det varit viktigt och tryggt med en ledare som ser kompetens oavsett bakgrund, och en arbetsplats som ser värdet av mångfald. Hon anser att detta öppnar upp för fler möjligheter och ger utrymme för en bredare synvinkel.

- Kvinnodagen handlar för mig om mer än bara kön. Jag tycker det är viktigt att se mångfald som helhet, och förstå jämställdhet på flera nivåer. Att ha en bred mångfald, oavsett kön, ålder, etnicitet, religion eller annan bakgrund, är helt nödvändigt för att skapa bra arbetsplatser och för att lyckas i framtiden, förklarar Ulrikke.

Ane Jørgensen

Innholdsprodusent anj@melbye.no +47 92 53 46 03