Minskad klimat- och miljöpåverkan

Att minska vårt CO2-avtryck

Att minska utsläppen av växthusgaser är en av vår tids största utmaningar, och för oss på Melbye handlar det om att minska företagets negativa påverkan på miljön och vår omgivning.

På Melbye tar vi våra åtaganden på största allvar. Vi har därför påbörjat arbetet med att kartlägga våra utsläppskällor för Scope 1 och 2 för alla företag i Melbye Group AS.

Framåt vill vi titta på utsläpp för Scope 3. Vårt långsiktiga mål är att uppnå klimatneutralitet senast 2050.

Att minska vår miljöpåverkan

Melbyes avfall består huvudsakligen av wellpapp, trä och restavfall samt små mängder EE-Avfall och plast. Vi anlitar professionella företag för att hantera detta avfall.

Vi arbetar kontinuerligt med att fokusera på återvinning, men också på att minska mängden avfall. Det gör vi genom att minska vår förbrukning av förpackningsmaterial, genom att använda smartare förpackningar och genom att återanvända förpackningar. Alla förpackningar vi köper in är miljömärkta.

Bakåt i leveranskedjan arbetar vi medvetet med våra leverantörer för att minska mängden förpackningar – både när det gäller produkt- och transportförpackningar.

Vi arbetar också med att optimera våra inkommande och utgående varor med målet att nå en optimal förpackningskvantitet, i syfte att undvika många små beställningar.

Dokumentation av våra produkters klimat- och miljöpåverkan

Att dokumentera produkternas klimat- och miljöpåverkan är något som kommer att bli allt viktigare i framtiden. ​Vi strävar därför efter att samla in så mycket information som möjligt om de produkter vi säljer, så att detta kan dokumenteras. Informationen kan gälla följande:

​Konfliktmineraler 3TG
Vi har kontroll på det vi importerar, och information om detta kan tillhandahållas på begäran. Produkten i fråga måste specificeras. Du kan hitta mer information här.

REACH-förordningen 
Som importör har vi ett stort ansvar för att tillhandahålla dokumentation om det kemiska innehållet i våra produkter. Detta anges i säkerhetsdatabladet för respektive produkt.

EPD/LCA 
Det här är en viktig grund för dokumentation i framtiden, och här är vi beroende av att våra leverantörer tillhandahåller rätt dokumentation. Det är något vi aktivt efterfrågar, och det kommer att vara ett återkommande diskussionsämne på våra leverantörsmöten. Här hittar du EPD

 

Ökad cirkulära lösningar

Som företag är de produkter vi köper in mycket viktiga för våra kunder. Här har vi en möjlighet att påverka kunden i en mer hållbar riktning vid köp av produkter hos oss.

​I linje med EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi ska vi arbeta för att öka marknadsandelen för produkter och lösningar som är mindre skadliga för miljön än traditionella lösningar. Samtidigt kommer vi att lyfta fram de lösningar som är mer miljöanpassade och cirkulära inom våra produktkategorier.

Vill du veta mer om Melbye?

Anmäl dig på vårt nyhetsbrev!