Tillbörlig aktsamhet

Här hittar du information om hur vi arbetar med tillbörlig aktsamhet. Dessa rapporter uppdateras varje år den 30 juni.


Har du frågor kring vårt arbete om tillbörlig aktsamhet?

Frågor om hållbarhet, lag om insyn eller UK Modern Slavery Act kan skickas till Aina-Lena Pohl, Sustainability Manager på Melbye Group: 

E-post: aip@melbye.no 


Så här arbetar vi med tillbörlig aktsamhet på Melbye:

Genom vår tillbörliga aktsamhet utvärderar vi noggrant våra affärsmetoder, leveranskedjor och partners för att säkerställa att de uppfyller våra krav på etiskt beteende och respekt för mänskliga rättigheter. Vi tar också ansvar för att säkerställa att våra anställda har säkra och rättvisa arbetsförhållanden. 


1. Förankring

Ansvar är förankrat som en del av vårt strategiska mål att vara en ansvarsfull affärspartner. Vår uppförandekod – Code of Conduct - är nära kopplad till våra värderingar och utgör grunden för vårt arbete med mänskliga rättigheter, anständiga arbetsvillkor och modernt slaveri. 

Vi är stolta över att kunna säga att av alla våra nuvarande leverantörer har 90 % hittills bekräftat att de känner till och följer Melbyes Code of Conduct.

Genom att en hög andel av våra leverantörer godkänner och följer vår uppförandekod visar vi vårt engagemang för att främja ansvarstagande i hela vår värdekedja. Vi fortsätter att arbeta mot full efterlevnad och kommer att fortsätta att stärka våra relationer med våra leverantörer för att säkerställa att vi tillsammans kan upprätthålla de högsta standarderna för etisk praxis. 


2. Kartläggning av risker

Vi gör en övergripande riskkartläggning av alla våra leverantörer, som baseras på följande kriterier: 

  • Inköpsvärde
  • Leverantörer med den högsta genomsnittliga risken

Vi är medvetna om att vissa områden kan vara mer sårbara för brott mot mänskliga rättigheter eller andra allvarliga utmaningar i samband med arbetsvillkor och modernt slaveri. Efter att ha genomfört en riskkartläggning och identifierat högriskområden vidtar vi ytterligare åtgärder för att kartlägga dessa risker mer ingående. 

Vi granskar och utvärderar aktivt våra leverantörer i samband med vår riskkartläggning. 


3. Genomförande av åtgärder

Genom riskbedömningar, revisioner och utvärderingar vidtar vi nödvändiga åtgärder för att rätta till eventuella överträdelser eller brister. Vi har etablerat interna rutiner och riktlinjer - vår Code of Conduct, med tydliga krav på etiskt beteende och ansvarsfull verksamhet. Vi för en aktiv dialog med våra leverantörer och samarbetspartners för att hantera eventuella utmaningar och säkerställa att våra förväntningar och krav uppfylls. Detta kan innebära regelbundna besök, årliga revisionsplaner eller planer för korrigerande åtgärder där vi följer upp riskområden. Om överträdelser upptäcks utarbetar vi planer för korrigerande åtgärder för att säkerställa att nödvändiga åtgärder genomförs.

4. Uppföljning av åtgärder

Sustainability and Sourcing följer aktivt upp alla åtgärder som initieras.

5. Kommunikation med berörda intressenter

Information om vårt hållbarhetsansvar, våra ambitioner och mål finns på vår hemsida. Där finns också vår Code of Conduct, vårt arbete med tillbörlig aktsamhet och våra uttalanden.

6. Återhämtning

I händelse av en avvikelse ska vi vidta åtgärder för att säkerställa att vi själva - eller de som är ansvariga för överträdelsen i våra värdekedjor - rättar till detta.