FN:s hållbarhetsmål i Melbye

FN:s mål för hållbar utveckling är världens gemensamma plan för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringarna till 2030. För att vårt hållbarhetsarbete ska vara målinriktat och relevant för vår verksamhet har Melbye valt att fokusera på de sex globala mål där vi har möjlighet till störst påverkan för en hållbar utveckling. Genom att fokusera på dessa mål kan vi styra hur vi påverkar dem i större utsträckning, och på så sätt hitta nya möjligheter.


God hälsa och välbefinnande

Vi ska säkerställa god hälsa och främja livskvaliteten för alla medarbetare oavsett ålder. Vi gör detta genom att fokusera på arbetsmiljö och genom att stödja interna hälsofrämjande åtgärder.


Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi vill bidra till att skapa ekonomisk tillväxt i samhället genom hälsosamma arbetsplatser. Vi ska vara en säker och inkluderande arbetsplats med fokus på arbetsmiljö och intern kunskap om hållbarhet. Detta bidrar till en hållbar utveckling.

Baserat på principerna i vår uppförandekod värnar vi om mänskliga rättigheter och anställdas rättigheter genom vårt aktiva arbete med leverantörskedjan.


Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vi på Melbye lever efter vår vision: ”De smartaste lösningarna – för allas bästa”. Som ett led mellan produktion och tillämpningar inom viktig infrastruktur kommer vi att fokusera på miljödokumentation av våra produkter, och vi kommer att utöka vårt sortiment av produkter och lösningar som är mindre skadliga för miljön än traditionella lösningar.

På så sätt bidrar vi till att bygga en robust infrastruktur och ett mer hållbart näringsliv. 


Minskad ojämlikhet

Vi fokuserar på mångfald och inkludering – både internt, vid anställning och i vår värdekedja, genom vår uppförandekod. På så sätt hjälper vi till att främja social, ekonomisk och politisk inkludering av alla, oavsett ålder, kön, funktionshinder, ras, etnicitet, nationellt ursprung, religion, ekonomisk status eller annan status.


Ansvarsfull förbrukning och produktion

Vi ska dokumentera våra produkters klimat- och miljöpåverkan och arbeta för att minska andelen oönskade kemikalier i våra produkter. Vi kommer att arbeta för att ta fram miljövänliga och cirkulära lösningar inom våra produktkategorier, minska vår förpackningsanvändning och öka återvinningsgraden. På så sätt kan vi bidra till en hållbar förvaltning och en effektivare användning av naturresurser.

Vidare strävar vi efter att vara en ansvarsfull samarbetspartner genom hållbara inköp, integration och förankring av hållbarhet i vår bolagsstyrning samt genom hållbarhetsrapportering.


Bekämpa klimatförändringarna

Vi kommer att sammanställa klimatrapporter, arbeta för att minska våra utsläpp av växthusgaser och upprätta en plan med specifika minskningsmål. På så sätt kan vi bidra till att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser.

Att dokumentera våra produkters klimat- och miljöpåverkan, arbeta för mer miljövänliga och cirkulära lösningar inom våra produktkategorier, minska avfallet och fokusera på återvinning, är alla viktiga åtgärder för att bidra till att stoppa klimatförändringarna. Ökad intern kunskap om hållbarhet i organisationen kommer också att utgöra ett viktigt bidrag till detta.

Vill du veta mer om Melbye?

Anmäl dig på vårt nyhetsbrev!